Voor het verpakken en verzenden van wijnen gelden de volgende tarieven (incl.btw):
Deze kunt u specificeren in het ''Opmerkingen'' veld, bij het plaatsen van uw bestelling. 

  • 1-vakskist € 4,50
  • 2-vakskist € 5,95
  • 3-vakskist € 6,95
  • 4-vakskist € 8,95
  • 5-vakskist € 10,95
  • 6-vakskist € 12,95
  • Magnumkist € 4,95

Verzendkosten binnen Nederland per adres: €8,95 incl.btw. Wij leveren aan verschillende landen binnen en buiten Europa. Tarieven daarvoor zijn op aanvraag. Mail naar [email protected]

Maximale bestelhoeveelheid voor verzendingen naar buitenland is 18 flessen per opdracht.

Bezorgen (Nederland) NL 8,95 Gratis boven 75,-

Bezorgen (België) BE 14,95 Gratis boven 250,-

Bezorgen (Duitsland) DE 14,95 Gratis boven 250,-

Bezorgen (Frankrijk) FR 19,95 Gratis boven 250,-

Bezorgen (Luxemburg) LU 19,95 Gratis boven 250,-

Bezorgen (Verenigd Koninkrijk) GB 19,95 Gratis boven 250,-Afhaalkortingen*

12 flessen = 1 fles gratis
24 flessen = 10% korting
36 flessen = 11% korting
48 flessen = 12% korting
60 flessen = 13% korting
120 flessen = 18% korting 

*Niet van toepassing op lopende aanbiedingen 


1. Op al onze leveringen zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Hilversum.

2. Bestellingen zijn franco huis vanaf: 24 flessen of 75 euro in het Gooi, 48 flessen of 100 euro in de rest van Nederland.

3. Indien u een bestelling geplaatst hebt, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Na ontvangst van de betaling worden de wijnen bezorgd.

4. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% btw.

5. Kistjes zijn te bedrukken met uw naam,logo en/of tekt vanaf 100 kistjes. Hiervoor maken wij graag een prijsopgave.

6. Levering

Pakketpost: Indien wij de bestelling/betaling ontvangen voor 12:00, versturen wij het pakketje dezelfde dag nog. 
Grotere bestellingen (>12) worden normaal gesproken geleverd binnen 3 werkdagen indien alles op voorraad is.  

7. Retourneren

Wijnen kunnen ten allen tijde retour worden gezonden.

Het terugzenden geschiedt echter op eigen kosten. Terugbrengen naar de winkel kan natuurlijk ook.

Hierna volgt een creditnota welke binnen 14 dagen door ons wordt voldaan.

Indien u voor uw retour goederen andere wijnen wilt bestellen, kan de wijn bij de chauffeur worden omgeruild.

8. Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Voor alle producten geldt; zolang de voorraad strekt. Als een product volgens de Webshop op voorraad is hoeft dat niet te betekenen dat deze werkelijk op voorraad is. Wij werken met een fysieke winkel hetgeen het controleren en het up-to-date houden van de actuele voorraad lastig maakt. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

 

Aanvullende algemene voorwaarden Webshop:

Definities

1 Wijnkoperij Wesseling Laren: gevestigd te Laren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32044180 handelend onder de naam Wijnkoperij Wesseling Laren. 

2 Website: de website van Wijnkoperij Wesseling Laren, te raadplegen via www.wijnkoperijwesseling.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Wijnkoperij Wesseling Laren en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Wijnkoperij Wesseling Laren en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wijnkoperij Wesseling Laren zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Wijnkoperij Wesseling Laren slechts bindend, indien en voor zover deze door Wijnkoperij Wesseling Laren uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Wijnkoperij Wesseling Laren afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wijnkoperij Wesseling Laren kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Wijnkoperij Wesseling Laren afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

4 Wijnkoperij Wesseling Laren kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

 

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Wijnkoperij Wesseling Laren en het voldoen aan de daarbij door Wijnkoperij Wesseling Laren gestelde voorwaarden. 

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wijnkoperij Wesseling Laren onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Wijnkoperij Wesseling Laren het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Wijnkoperij Wesseling Laren kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Wijnkoperij Wesseling Laren op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

 

Registratie 

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Wijnkoperij Wesseling Laren is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Wijnkoperij Wesseling Laren daarvan in kennis te stellen, zodat Wijnkoperij Wesseling Laren gepaste maatregelen kan nemen. 

 

 

Uitvoering Overeenkomst 

1 Zodra de bestelling door Wijnkoperij Wesseling Laren is ontvangen, stuurt Wijnkoperij Wesseling Laren de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Wijnkoperij Wesseling Laren is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1-3 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Wijnkoperij Wesseling Laren.

4 Indien Wijnkoperij Wesseling Laren de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Wijnkoperij Wesseling Laren raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Wijnkoperij Wesseling Laren is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 

Herroepingsrecht/retour

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Wijnkoperij Wesseling Laren binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Wijnkoperij Wesseling Laren een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. 

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. 

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Wijnkoperij Wesseling Laren, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Wijnkoperij Wesseling Laren kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Wijnkoperij Wesseling Laren bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Wijnkoperij Wesseling Laren

Laren

1251HG , Laren

 

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Wijnkoperij Wesseling Laren de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Wijnkoperij Wesseling Laren aanbiedt het product zelf af te halen, mag Wijnkoperij Wesseling Laren wachten met terugbetalen tot Wijnkoperij Wesseling Laren het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

 

Betaling 

1 Klant dient betalingen aan Wijnkoperij Wesseling Laren volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wijnkoperij Wesseling Laren is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

 

 

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Wijnkoperij Wesseling Laren een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2 Wijnkoperij Wesseling Laren staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Wijnkoperij Wesseling Laren er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door Wijnkoperij Wesseling Laren, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Wijnkoperij Wesseling Laren daarvan in kennis te stellen. 

5 Indien Wijnkoperij Wesseling Laren de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Wijnkoperij Wesseling Laren, dan kan hij bij Wijnkoperij Wesseling Laren telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

2 Wijnkoperij Wesseling Laren geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Wijnkoperij Wesseling Laren binnen 1 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

2 De totale aansprakelijkheid van Wijnkoperij Wesseling Laren jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Wijnkoperij Wesseling Laren jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Wijnkoperij Wesseling Laren jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wijnkoperij Wesseling Laren.

5 De aansprakelijkheid van Wijnkoperij Wesseling Laren jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Wijnkoperij Wesseling Laren onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wijnkoperij Wesseling Laren ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wijnkoperij Wesseling Laren in staat is adequaat te reageren. 

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wijnkoperij Wesseling Laren meldt. 

7 In geval van overmacht is Wijnkoperij Wesseling Laren niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Wijnkoperij Wesseling Laren.

 

Persoonsgegevens

1 Wijnkoperij Wesseling Laren verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wijnkoperij Wesseling Laren gevestigd is. 

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

 

De Larense Wijnkoperij

1251HG , Laren

tel 035-5311311

e [email protected]

KvK 89705025

BTW NL865070143B01